Keyboard and Mouse

Наша основна місія полягає у сприянні зміцненню та розвитку міжнародних взаємин між навчальними закладами, та у допомозі університетам Східної України долучитися до програм, проектів, заходів, спрямованих на використання їх наукового потенціалу і викладацької бази.

НАША МІСІЯ / OUR MISSION

Our primary mission is to promote the strengthening and development of international relations between educational institutions and to help the universities of Eastern Ukraine to join programs, projects, activities aimed at using their scientific potential and teaching base.

НАШІ ЧЛЕНИ / OUR MEMBERS

З питань співпраці та / або партнерства, будь ласка пишіть: info@iset.org.ua

For cooperation and / or partnership, please email to: info@iset.org.ua

  ЯК ДОЛУЧИТИСЯ / JOIN US

Харківський Безпековий Форум 2020

10-11 грудня 

під патронатом Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, за сприяння Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради, за участю Брюссельського представництва Молодих фахівців із зовнішньої політики (YPFP)

(⇒перейти на сторiнку Форуму)

Мета Форуму: ідентифікація специфічних викликів і загроз безпеці в сучаснiй Україні та вироблення спільних підходів до їх розв’язання​

Форум вiдбувся у вигляді Панельних дискусій та Доповідей щодо конкретних розробок, які можуть зробити свій внесок в питання безпеки

запис:

1 День https://youtu.be/vneIL99u32s

2 День https://youtu.be/Xo7h9mnfGmg

Kharkiv Security Forum 2020

December 10-11

Under the auspices of the Government Office for Coordination of European and Euro-Atlantic Integration of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, with the assistance of the Kharkiv Regional State Administration and Kharkiv City Council, with the involvement of Young Professionals in Foreign Policy (YPFP) Brussels branch

 

(⇒go to the Forum's page)

Goals and objectives: to identify specific security challenges and threats in modern Ukraine and develop common approaches to addressing them

 

The Forum consisted of Panel discussions and Reports on specific developed topics that could contribute to issues of security

recording

Day 1 https://youtu.be/vneIL99u32s

Day 2 https://youtu.be/Xo7h9mnfGmg

НАШІ ЗАХОДИ / OUR EVENTS

НАША КОМАНДА / OUR TEAM

блокнот

блокнот

The Association "International Scientific and Educational Trust" ISET is a consortium of universities in Eastern Ukraine. The Association promotes the interests of universities in the field of education, science, culture, security, communication, and information.

The activities of the Association:

- international partnership in the field of science, education, and culture
- promotion of Ukrainian culture and arts
- establishing a system of end-to-end education with the help of online technologies
- academic mobility
- creation of a permanent platform for conferences on science, education, and culture
- informing citizens about Euro-Atlantic principles

Асоціація "Міжнародний Науково-Освітній Траст" ISET, за своєю основоположною ідеєю, є об'єднанням університетів Східної України і конференцією ректорів. Асоціація забезпечує просування інтересів університетів в сфері освіти, науки, культури, безпеки, комунікації та інформації.

Зараз напрямами діяльності Асоціації також є:


- міжнародне партнерство в області науки, освіти та культури
- просування української культури та мистецтва
- створення системи наскрізної освіти за допомогою онлайн-технологій
- академічна мобільність
- створення постійно діючої площадки для конференцій з питань науки, освіти та культури
- інформування населення щодо Євроатлантичних принципів

ПРО НАС / ABOUТ

Георгій Іоффе /

Mr. George Ioffe

Президент Асоціації /

President of the Association

Михайло Карнаухов /

Mr. Mykhailo Karnaukhov

віце-президент

департамент

Міжнародного Співробітництва /

vice president
International Cooperation department

Володимир Лебідь /

Mr. Volodymyr Lebid
віце-президент

департамент

Науки і Освіти /
vice president

Science and Education department

Юлія Бронова /

Mrs. Julia Bronova

юридичний департамент /

Legal department 

Iрина Бесчетнова /

Mrs. Iryna Beschetnova

менеджерка проєктiв /

Project manager

КОНТАКТИ / CONTACTS

info@iset.org.ua

+38 (095) 872 86 05

Україна
м. Харків
вул. Новгородська, 3, оф. 508

 

info@iset.org.ua

+38 (095) 872 86 05

3 Novgorodska str., 508
Kharkiv
Ukraine

  • Facebook
  • Instagram ISET
  • ISET YouTube