Keyboard and Mouse

Наша основна місія полягає у сприянні зміцненню та розвитку міжнародних взаємин між навчальними закладами, та у допомозі університетам Східної України долучитися до програм, проектів, заходів, спрямованих на використання їх наукового потенціалу і викладацької бази.

НАША МІСІЯ / OUR MISSION

Our primary mission is to promote the strengthening and development of international relations between educational institutions and to help the universities of Eastern Ukraine to join programs, projects, activities aimed at using their scientific potential and teaching base.

НАШІ ЧЛЕНИ / OUR MEMBERS

З питань співпраці та / або партнерства, будь ласка пишіть: info@iset.org.ua

For cooperation and / or partnership, please email to: info@iset.org.ua

  ЯК ДОЛУЧИТИСЯ / JOIN US

Конференція "Безпека – основа миру"

10-11 грудня 2020

(⇒перейти на сторiнку Конференцiї)

Мета конференції: ідентифікація специфічних викликів і загроз безпеці в сучаснiй Україні та вироблення спільних підходів до їх розв’язання

Захід проходитиме онлайн.

Мови конференції: українська та англійська

Панель 1: Специфічні загрози та виклики безпеці сучасній Україні
Панель 2: COVID-19 як фактор дестабілізації безпекового середовища України
Панель 3: Внесок вищих навчальних закладів у забезпечення миру та безпеки
Панель 4: Викладачі, науковці та молодь разом проти гібридних загроз
Панель 5: Партнерство вищих навчальних закладів у протидії безпековим викликам
Панель 6: Підходи до виховання нового покоління професіоналів
Панель 7: Внесок молоді у формування безпечного середовища
Панель 8: Міжнародна підтримка зусиль у забезпечені миру та безпеки в Україні

Conference "Security is Peace"

10-11 December 2020

(go to the Сonference page)

Goals and objectives: to identify specific security challenges and threats in modern Ukraine and develop common approaches to addressing them

The event will be held online.

Conference languages: Ukrainian and English
 

 

Panel1: Specific threats and security challenges to modern Ukraine
Panel 2: COVID-19 as a factor in destabilizing the security environment of Ukraine
Panel 3: The contribution of higher education institutions in Eastern Ukraine to peace and security
Panel 4: Academia and youth together against hybrid threats
Panel 5: Partnership of higher education institutions in counteracting security challenges

Panel 6: Approaches to educating a new generation of professionals
Panel 7: The contribution of young people in creating a safe environment
Panel 8: International support for peace and security efforts in Ukraine

НАШІ ЗАХОДИ / OUR EVENTS

НАША КОМАНДА / OUR TEAM

блокнот

блокнот

The Association "International Scientific and Educational Trust" ISET is a consortium of universities of Eastern Ukraine. The Association promotes the interests of universities in the field of education, science, culture, security, communication, and information.

The activities of the Association:

- international partnership in the field of science, education, and culture
- promotion of Ukrainian culture and arts
- establishing of a system of end-to-end education with the help of online technologies
- academic mobility
- creation of a permanent platform for conferences on science, education, and culture
- informing citizens about Euro-Atlantic principles

Асоціація "Міжнародний Науково-Освітній Траст" ISET, за своєю основоположною ідеєю, є об'єднанням університетів Східної України і конференцією ректорів. Асоціація забезпечує просування інтересів університетів в сфері освіти, науки, культури, безпеки, комунікації та інформації.

Зараз напрямами діяльності Асоціації також є:


- міжнародне партнерство в області науки, освіти та культури
- просування української культури та мистецтва
- створення системи наскрізної освіти за допомогою онлайн-технологій
- академічна мобільність
- створення постійно діючої площадки для конференцій з питань науки, освіти та культури
- інформування населення щодо Євроатлантичних принципів

ПРО НАС / ABOUТ

Георгій Іоффе /

Mr. George Ioffe

Президент Асоціації /

President of the Association

Михайло Карнаухов /

Mr. Mykhailo Karnaukhov

віце-президент

департамент

Міжнародного Співробітництва /

vice president
International Cooperation department

Володимир Лебідь /

Mr. Volodymyr Lebid
віце-президент

департамент

Науки і Освіти /
vice president

Science and Education department

Юлія Бронова /

Ms. Julia Bronova

юридичний департамент /

Legal department 

Iрина Бесчетнова /

Ms. Iryna Beschetnova

менеджерка проєктiв /

Project manager

КОНТАКТИ / CONTACTS

info@iset.org.ua

+38 (095) 872 86 05

Україна
м. Харків
вул. Новгородська, 3, оф. 508

 

info@iset.org.ua

+38 (095) 872 86 05

3 Novgorodska str., 508
Kharkiv
Ukraine

  • Facebook
  • Instagram ISET
  • ISET YouTube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now